صاعلی شهناز

شهناز صاعلى

کتاب‌ها:

جزیره‌ى اسکلتى، آنتونى هوروویتس، ایران‌بان

مرد سفر، سفرهاى ابن‌بطوطه، سروش

بهرام گور، مدرسه

علامه حلى، مدرسه

عدد شیطان، یک ماجراجویى ریاضى، هانس ماگنوس انزنسبرگر، مدرسه