صالحی خسرو

خسرو صالحى

بعضى‌ از کتاب‌ها:

فیتال قرمز، درخت بلورین

خاله سوسکه، از اولین روایت چاپى‌ تا امروز، درخت بلورین

مورچه با پنیر، درخت بلورین

افسانه‌هاى مار در ایران و جهان، درخت بلورین