صفایی مولوی شیرین

شیرین صفایی مولوی

بعضی کتاب‌ها:

بازگشت به آفریقا، والری دیر، مرکز ۱۳۸۵

مجموعه‌ی بخوان و بدان، سوفی بلیر، منادی تربیت ۱۳۸۷

مداد و نقاشی‌هایش، آلن آلبرگ، امیرکبیر ۱۳۸۹

پیشگویی نادیا، ماری دپلشن، منادی تربیت ۱۳۹۲

باغ بی‌انتها، پیتر براون، علمی و فرهنگی ۱۳۹۲

اگر گرگ بودی، مادلن دنی، امیرکبیر ۱۳۹۲

اگر اسب بودی، مادلن دنی، امیرکبیر ۱۳۹۲

اگر دلفین بودی، مادلن دنی، امیرکبیر ۱۳۹۲

 

دستاوردها:

بازگشت به آفریقا؛ منتخب شورای کتاب کودک در فهرست کتاب‌های مناسب ۱۳۸۶

مداد و نقاشی‌هایش؛ نامزد پانزدهمین جشنواره‌ی‌ دوسالانه‌ی کتاب کودک و نوجوان

باغ بی‌انتها؛ منتخب آموزش و پرورش در فهرست کتاب‌های آموزشی مناسب ۱۳۹۲

اگر دلفین بودی، اگر گرگ بودی، اگر اسب بودی؛ منتخب شورای کتاب کودک در فهرست کتاب‌های علمی مناسب ۹۴-۱۳۹۳، منتخب آموزش و پرورش در فهرست کتاب‌های آموزشی مناسب ۱۳۹۲، راه‌یافته به چهاردهمین فهرست لاک‌پشت پرنده و نامزد اولین دوره‌ی‌ کتاب سال روباه شنی

پیشگویی نادیا؛ راه‌یافته به پانزدهمین فهرست لاک‌پشت پرنده