عبدالکریمی خلجی طاهره

طاهره عبدالکریمی خلجی

کتاب‌ها:

اش و مش و بچه‌های مدرسه (داستان کودک)، آوای برتر ۱۳۸۶

رویای جوجو (شعر و داستان کودک)،  آوای برتر ۱۳۸۸

غنچه‌ی زبل و زبون‌دراز (داستان کودک)، آوای برتر ۱۳۸۹

کلاغ‌ پر‍پر (مجموعه‌ی ۸ قصه)،  آوای برتر ۱۳۹۰