عربلو احمد

احمد عربلو

تولد: ۱۳۴۴- تهران

تحصیلات: کارشناسى زبان و ادبیات فارسى

کتاب‌ها:

قند و نمک، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

تاریخ از این‌ور، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

از میان آتش، سوره‌‌ مهر

هفتمین ازدواج سرهنگ، سوره‌ مهر

موش‌هاى بقالى مشهدى حسن، سوره‌‌ مهر

حکایات ملانصرالدین (۲ جلد)، سوره‌ مهر