غفاریان مشکین مرضیه

مرضیه غفاریان مشکین

 تولد: ۱۳۳۶- تهران

 

بعضی از کتاب‌ها:

در گلستان دانش با یک آزمایشگاه کوچک، صبانام ۱۳۸۵

دم‌پنبه‌ای، آوای برتر ۱۳۸۸

نیایش گل‌ها، آوای برتر ۱۳۸۸

خانم‌مرغه و جوجه‌های رنگی، آوای برتر ۱۳۸۹

آرزوی بزرگ قورقوری، آوای برتر ۱۳۸۹

این پسر نازنازی می‌خواد بره توپ بازی، آوای برتر ۱۳۹۰

آناهیت دختری از سرزمین ایساتیس، آوای برتر ۱۳۹۱