فدایی طهرانی الهه

الهه فدایی طهرانی

تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۶۱

 

کتاب‌ها:

خری که خر نشد، فرای علم ۱۳۹۴

خرگوش و شیر، فرای علم ۱۳۹۴

دوست نادان فرای علم ۱۳۹۴