فرجام فریده

فریده فرجام

عضو افتخاری

تولد: ۱۳۱۳ تهران

بعضی از کتاب‌ها:

‌حسنی

مهمان‌های ناخوانده

عمو نوروز

پرنده‌ای که پرید و رفت

گل بلور و خورشید