قاسمی مسلم

مسلم قاسمى

بعضى از کتاب‌ها:

بره، پیر کایلو، کانون پرورش فکرى کودکان ونوجوانان

کوتوله‌اى‌ که همیشه فریاد مى‌زد، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

من دوستى‌ دارم که راننده‌ى‌ شهردارى است، پنجره

من دوستى‌ دارم که دامپزشک است، پنجره

موفى مى‌تواند به‌تنهایى کارهایش را انجام دهد، پنجره

مومیایى، پنجره

امیل یک گودال حفر مى‌کند، پنجره

پیشى کوچولو و رنگ‌هاى سحرآمیز، رزى فوگل، مهاجر