قاسمی پیروز

پیروز قاسمى

بعضى از کتاب‌ها:

موعود دوردست (داستان موسى و هارون)، قلمرو

قوم عهدشکن (داستان قوم بنى‌اسرائیل)، قلمرو

قوقولى‌قو (آموزش اولیه‌ى کودکان ۳ تا ۷ سال)، قلمرو