لزرغلامی حدیث

حدیث لزرغلامى

شاعر- نویسنده

تولد: ۱۳۶۰

بعضى از کتاب‌ها:

قوقولى غوغول، افق

روبى، افق

قصه‌هاى کوچولو، شباویز

بین ما شمعدانى‌ است، شباویز

آلبالوهاى بهشت رسیده‌اند، شباویز

من و سرخ‌پوستم، حوض‌نقره

یه تنگى بود که آب نداشت، آواى قلم

روى دماغ یک فیل گنده، علمى و فرهنگى