مرادی بیستونی کیمیا

کیمیا مرادی بیستونی

تولد: ۱۳۵۴- بیستون

 

کتاب‌ها:

مورچه‌ی خودخواه،‌ مهد علم ۱۳۹۳

جوجه‌ی گل‌گلی، مهد علم ۱۳۹۳

قوباغه‌ی شکمو، مهد علم ۱۳۹۳

قصه‌ی حاجی‌فیروز و عمونوروز، مهد علم ۱۳۹۳