مرادی شهریاری افسانه

افسانه مرادی شهریاری

بعضی از کتاب‌ها:

خرگوش باهوش و جشن تولد، آقاپور ۱۳۸۹

خرگوش باهوش و روباه مکار، آقاپور ۱۳۸۹

خرگوش کوچولو و مادربزرگ،‌ آقاپور ۱۳۸۹

سرنوشت قوم حضرت موسی، دیده‌وران ۱۳۹۰

سرنوشت قوم حضرت نوح، دیده‌وران ۱۳۹۱