مشاطیان، بهناز

بهناز مشاطیان

تولد: ۱۳۵۱، قزوین

بعضی از کتاب‌ها:

‌مجموعه‌ی ۴ جلدی نانا از رختخواب تا مهد کودک، چهل طوطی

مجموعه‌ی ۱۴ جلدی پروانه‌ای که روی بال‌هایش دنیا را داشت، چهل طوطی

مجموعه‌ی ۸ جلدی حرف تو حرف، چهل طوطی