ملکی نورا

نورا ملکی

تولد: ۱۳۶۵   تهران

 

بعضی از کتاب‌ها:

آرزوی پشکل‌ریزه (داستان)، امیرکبیر، ۱۳۹۴

جوجه شترمرغه (داستان)، امیرکبیر، ۱۳۹۴

کچل زنجیرباف (داستان)، امیرکبیر، ۱۳۹۵