نعیمی قمی منوچهر

منوچهر نعیمى قمى

کتاب:

گاوی که الاغ شد! (داستان کودک)،‌ رامین ۱۳۸۷

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

شرکت در کلاس‌های آموزش داستان‌نویسی، ۱۳۸۲

همکاری با نشر رامین

اى‌میل:

m54naimi@gmail.com