نوایی لواسانی حمید

حمید نوایى لواسانى

نویسنده

بعضى از کتاب‌ها:

زنگ دوچرخه، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

منطقه‌ى صفر فضایى، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

قلب سیاره‌ى نخودى،‌ منادى تربیت

دوستان آسمانى، سوره‌‌ مهر

راز قلعه‌ى‌ افلاک، سوره‌ مهر

سایه‌ روشن مثل زندگى، سوره‌‌ مهر

کوچک‌ترین پدر و مادر دنیا، به‌نشر

بر بال فرشته، شاهد

سیاره‌ى یخى، مدرسه

عبدالغفار نجم‌الدوله، مدرسه

ابوالوفاى بوزجانى،‌ مدرسه