نوبهاری، نازیلا

نازیلا نوبهاری

تولد: ۱۳۵۰ – اهواز

بعضی از کتاب‌ها:

غرغرو خان، روزگار، ۱۳۹۳

ماجرای کره‌اسب کوچولو، روزگار، ۱۳۹۱

مروارید صورتی، روزگار، ۱۳۹۴

دزدان دریایی، روزگار، ۱۳۹۴

پرنده‌ی عجیب، روزگار، ۱۳۹۴

یک اتفاق ساده، روزگار، ۱۳۹۴