هاشمى منیره

منیره هاشمى

شاعر

بعضی از کتاب‌ها:

سایه‌ی مهربان (شعر)، شاهد ۱۳۸۷

پروانه حرم (شعر)، بنیاد پژوهش‌های اسلامی ۱۳۸۷

گنجشک و سحر، بنیاد پژوهش‌های اسلامی ۱۳۸۸

مسجد گل‌ها، ستاد اقامه‌ی نماز ۱۳۸۸

آقای تابستان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹

بق‌بقو خانم، بوستان کتاب ۱۳۸۹

پیراهن مشکی، بوستان کتاب ۱۳۹۱

چرخ‌دستی، بوستان کتاب ۱۳۹۱

اسب حنایی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان