هاشمی‌نسب صدیقه

صدیقه هاشمی‌نسب

کتاب:

کودکان و ادبیات رسمی ایران (بررسی جنبه‌های مختلف بازنویسی از ادبیات کلاسیک ایران)، سروش ۱۳۷۲