هدایتی ظریفه

ظریفه هدایتی

تولد: ۲ فروردین ۱۳۶۳

کتاب‌ها:

انشا، درس زندگی (پژوهش)، آوای برتر ۱۳۸۳

بازی با انگشتان (۵ جلد، شعر نمایشی)، آوای برتر ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

کی از همه بهتره (نمایش)، آوای برتر ۱۳۹۲