همایون‌روز پریچهر

پریچهر همایون‌روز

بعضی کتاب‌ها:

چرا، چطور، چگونه؟ بانک اطلاعات علمی نوجوانان (جلد ۱ و ۲ و ۳)

سفیدبرفی و ۳۵ افسانه دیگر ، قدیانی

پاستور در ۹۰ دقیقه ، ذکر

دایره المعارف تاریخ، کار مشترک، پنجره

دایره المعارف شگفتی ها، کار مشترک، پنجره