ورزی کاتارینا

کاتارینا ورزى

مترجم

بعضى‌ از کتاب‌ها:

زمان و فضای عمو آلبرت، راسل استنرد، علمى‌ و فرهنگى ۱۳۸۳

عمو آلبرت و سیاه‌چاله‌ها، علمى‌ و فرهنگى ۱۳۸۳

عمو آلبرت در جست‌وجوى‌ کوانتوم، علمى‌ و فرهنگى ۱۳۸۳

از عمو آلبرت بپرس، علمى‌ و فرهنگى ۱۳۸۳

نامه به عمو آلبرت، علمى‌ و فرهنگى ۱۳۸۴

مجموعه‌ی علم در عمل، جولیان رو، مالی پرهام، قدیانی ۱۳۸۶

خرسی به نام پدینگتن، مایل باند، قدیانی ۱۳۸۷

موشی به نام گالیله، قطره ۱۳۹۰

بعضى از جایزه‌ها:

زمان و فضای عمو آلبرت؛ برگزیده‌ى شوراى کتاب کودک، ۱۳۸۴

عمو آلبرت و سیاه‌چاله‌ها؛ برگزیده‌ى شوراى کتاب کودک، ۱۳۸۴

عمو آلبرت در جست‌وجوى‌ کوانتوم؛ برگزیده‌ى شوراى کتاب کودک، ۱۳۸۴

خرسی به نام پدینگتن؛ برگزیده‌ی کتاب فصل، بهار ۱۳۸۷

 

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

مسئول کارگروه علمى تخیلى در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان