پارسائیان مهناز

مهناز پارسائیان

تولد: ۱۳۵۴- تهران

کتاب‌ها:

مهمان‌های ناخوانده (شعر)، آبشن

شهرهای ایران ما چیه کجاست بچه‌ها (شعر)، آبشن

جینگی (شعر)، آبشن

مومومی (شعر)، آبشن

پیتکو (شعر)، آبشن