پارسایی حسن

حسن پارسایی

منتقد

تولد: ۱۳۳۱- سنندج

تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

بعضی از کتاب‌ها:

نگرهای نمایشی و نانموده‌های ساختاری، سوره‌ مهر

سی نمایش‌نامه زیر نقد و نگاه،‌ قطره

سغدیانوس