پدرام نگار

نگار پدرام

تولد: ۱۳۶۱- تهران

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

کتاب‌ها:

سرزمین سازها (سازشناسی برای کودک و نوجوان)،‌ با همکاری هومن بابک، امیرکبیر ۱۳۹۲

من، خبرنگار کتاب

کتاب‌شناسی موسیقی کودک، در حال انتشار

بازی‌های موسیقیایی، در حال انتشار

فعالیت‌های دیگر:

نوازنده‌ی سه‌تار و پیانو

همکاری با نشریات از جمله مقام موسیقیایی، جهان کتاب، همشهری، کتاب هفته، کتاب ماه کودک و نوجوان، تهران امروز، سروش کودکان

همکاری با مؤسسه‌ی خانه‌ی کتاب

همکاری در انتشار فهرستگان نمایش‌نامه‌های کودکان و نوجوانان و آسیب‌شناسی داستان‌های دینی کودک

همکاری با آموزشگاه موسیقی نی‌لبک و آذر کیمیا

داوری اولین جشنواره‌ی موسیقی کودک، ۱۳۸۹