پردل منوچهر

منوچهر پردل

تولد: ۱۳۶۶- مهاباد

 کتاب‌ها:

رزگاری، ۱۳۸۳

ئامانج و ئاوات، ۱۳۸۶