پروینیان فریده

فریده پروینیان

بعضى از کتاب‌ها:

لیلى و مسواک باید آشتى کنن دوباره، سایه‌گستر

خواب قشنگ لیلى، سایه‌گستر

لیلى پریشون شده، سایه‌گستر

این‌جا پر از بادکنکه، تولدت مبارکه، سایه‌گستر

یاد بگیریم با دورا، یک تا ده بچه‌ها، سایه‌گستر