پزشک‌نیا شادی

شادی پزشک‌نیا

کتاب‌ها:

ماهی سفید کوچولو، شیرازه ۱۳۸۴

جعبه‌ی مدادرنگی،‌ زانتاو هونگ، شایان نمودار ۱۳۸۵

بپر بیرون کوچولو!، نادین بران- کازم، نسل نواندیش ۱۳۹۰