پناهی‌فرد سیمین

سیمین پناهی‌فرد

تولد: ۱۳۵۴- رشت

بعضی کتاب‌ها:

ترنج و ترانه (زندگی پرفسور محمود حسابی)، کردگاری

با مرزبان‌نامه پشت چراغ قرمز، کردگاری

پیامبر و دیوانه، جبران خلیل جبران، نیک‌فرجام

باغ پیامبر و خدایان زمین، جبران خلیل جبران،‌ نیک‌فرجام

سرگشته،‌ جبران خلیل جبران، نیک‌فرجام