پوربابک سعید

سعید پوربابک

نویسنده

تولد: ۱۳۵۷

 بعضى‌ از کتاب‌ها:

قصه‌ى بى‌نام، زلال ۱۳۷۹

بادبادک کوچک و آرزوى بزرگ، فرهنگ‌گستر ۱۳۸۲

اندازه‌ى یک موش، مرکز ۱۳۸۵