پورمتقی محمدتقی

محمدتقى پورمتقى

شاعر

تولد: ۱۳۴۰- خشکبیجار

کتاب‌ها:

گل، باد، باران (شعر کودک)

بزغاله خانم (شعر کودک)

آوازهاى ازغوانى‌ (شعر نوجوان)

ابرهاى‌ دوره‌گرد شاعرند (شعر نوجوان)

شُرشُر شعر بارون (شعر کودک)،‌عمو علوی

پرپرپر، پرنده (شعر کودک)،‌عمو علوی

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

همکارى با نشریاتى‌ چون انتظار نوجوان، پوپک، سلام بچه‌ها