پورمحمد محمدرضا

محمدرضا پورمحمد

نویسنده

 تولد: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۴- مشهد

 بعضى از کتاب‌ها:

تلافى، فتحى ۱۳۶۸

ترک تحصیل، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۷۲

داستان پلو ماهى، مهرداد ۱۳۷۲

تعقیب در بید‌آباد، مجموعه ۱۳۷۵

تلاش در گرداب، مهرداد ۱۳۷۵

داستان میز  و چهار قصه‌ى دیگر، بوستان توحید ۱۳۷۸

زکریا در مدینه، بوستان توحید ۱۳۷۸

پسر چرم فروش، به‌نشر ۱۳۸۰

وقتى بابام رفته‌ بود، صبا نام ۱۳۸۲

دوست پروانه‌ها، صبا نام ۱۳۸۴

ماشین بابام، کلید آموزش ۱۳۸۶

پنجره‌هاى آفتابى، کلید آموزش ۱۳۸۶

وکیل خدا، امیرکبیر ۱۳۹۳

جایزه‌ها:

ترک تحصیل؛ برگزیده‌ى سروش نوجوان

پلو ماهى؛ برگزیده‌ى سروش نوجوان

 بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

همکاری با نشریاتى چون جوانان، اطلاعات هفتگى، شاهد، رشد نوجوان، شاهد کودک و نوجوان، نگهبان کودک و نوجوان، آفتاب مهتاب، کیهان بچه‌ها