پولادی کمال

کمال پولادى

عضو افتخاری

تولد: ۱۳۲۸

 بعضى‌ از کتاب‌ها:

بنیادهاى ادبیات کودک، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

رویکردها و شیوه‌هاى ترویج خواندن، مؤسسه‌ى پژوهشى تاریخ ادبیات کودکان

هنرى و لاغرو، بورلى کلیبرى، منادى تربیت

سبز انگشت، کارولین هى‌وود،‌ منادى تربیت

داستان‌هایى از آسیاى امروز، سروش

بیست و یک بالون، ویلیام پنه دوبوا، ویراستار

آقاى‌ راستین جنگل و یک داستان دیگر، ام. پریشون، سازمان تبلیغات اسلامى