کاشفی خوانساری علی

سید على کاشفى خوانسارى

تولد: ۱۳۵۰

بعضى از کتاب‌ها:

حمله‌سرایى‌ و حمله‌خوانى، حوا

تاریخ ادبیات دینى کودک و نوجوان، حوا

آیت‌اله بروجردى، مدرسه

کودکان و شاهنامه (گردآورنده)، حوا

قصه‌ى روزنامه‌جات عهد بوق (تاریخ مطبوعات ایران براى‌ نوجوانان)، حوا

روزى روزگارى سینما (تاریخ سینماى‌ ایران براى‌ نوجوانان)،‌ نیستان

باباى سوره، منادى تربیت

مزاحمان، منادى تربیت