کاموس مهدی

مهدى‌ کاموس

بعضى‌ از کتاب‌ها:
ماهى‌هاى‌ گل سرخ (رمان)، هماهنگ
جست‌وجوگر (داستان کودکى و نوجوانى‌ امام على)، اسپید
کار امروز را به فردا مینداز، اسپید
نخل بهشتى، مدرسه
مردى که اراده کرد، سازمان نهضت سواد‌آموزى
نیایش نسل سرخ، نوید شیراز