کریم‌زاده مینو

مینو کریم‌زاده

نویسنده

تولد: سورشجان (چهارمحال بختیاری)

بعضى‌از کتاب‌ها:

نگاهی رو به دریا

بلیت آخر

اندوه شیرین، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۶۷

وقتی یلدا نبود، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

قلب‌های نارنجی، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹

پیش از بستن چمدان، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۹۰