کشاورز ناصر

ناصر کشاورز

شاعر

تولد: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۱- تهران

بعضى از کتاب‌ها:

گنجشک و پروانه،‌ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

پر زرد قنارى، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

فرشته‌اى از آسمون،‌ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

سیب‌ جان سلام،‌ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

بوى گردوهاى کال،‌ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

آه پونه،‌ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

پاییز خانم،‌ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

لالا لالا گل شب‌بو،‌ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

رنگ‌هاى گمشده، به‌نشر

موهاى شش‌مترى، به‌نشر

از این طرف لطفاً‌ فقط هیس، به‌نشر

مجموعه‌ى نقاشى‌هاى‌ تاتى‌جور، قدیانى

مجموعه‌ى تاتى کوچولو‌ها، قدیانى

مجموعه‌ى شعرهاى‌ من و مامان، قدیانى

مجموعه‌ى من حس مى‌کنم، قدیانى

مجموعه‌ى مى‌مى‌نى، افق

مجموعه‌ى کلیله و دمنه، افق

قصه‌هاى‌ منظوم حسن‌ کچل، افق

گربه به من میو داد، افق

قصه‌‌هاى شیرین جوامع‌الحکایات، پیدایش

مداد کوتاه، شباویز