کورانی شهناز

شهناز کورانی

شاعر

کتاب‌ها:

جوجه‌کلاغ لجباز، ۱۳۸۲

تقی گرد و قلمبه، ۱۳۸۴

رزافه‌ی گردن‌دراز، ۱۳۸۴

آدیش اژدهای کوچولو، آوای سورنا ۱۳۸۸