یلقی تنقرقلى

تنقرقلى یلقى

کتاب‌ها:

کلاه پوستى، مرادقوچ مرادوف، (با همکارى عبدالصالح پاک)، سوره‌ مهر

نان کى‌ عسل مى‌شود، (با همکارى عبدالصالح پاک)، سوره‌ مهر

هدیه‌ى کلاغ‌ها، (با همکارى عبدالصالح پاک)، قدیانى

۹۰ افسانه براى‌ نوجوانان، (با همکارى عبدالصالح پاک و یوسف قوجق)، قدیانى