یوسفی مهدی

سید مهدی یوسفی

بعضی از کتاب‌ها:

فوکو، گری کاتینگ، افق ۱۳۹۰

این صفرهای دوست‌داشتنی، افق ۱۳۹۱

هوا را از من بگیر، قدرت را نه، افق ۱۳۹۱