افرشته سمیه

سمیه افرشته

نویسنده، تصویرگر، ویراستار

تولد: ۱۳۶۴

بعضی از کتاب‌ها:

پنج پرنده (حلال گوشت و خوشمزه)

پنج پستاندار (حلال گوشت و خوشمزه)

پنج آبزی (حلال گوشت و خوشمزه)

پنجاه میوه (عجیب و خوشمزه)

ببین و بخون

بعضی از فعالیت‌ها:

عکاس کودک- گرافیست

تصویرگری ۱۱ جلد کتاب کودک

طراح جلد و صفحه آرا بیش ۱۰۰ عنوان کتاب

همکاری با انتشارات لیما  سلما ۱۳۱- مهرآوران سینا- آذرفر- زرین بیان

ویراستاری کتاب‌های از سیمرغ تا سیمرغ؛ نویسنده حسن شریف پناهی  دوره درمانگری طب انرژی، نویسنده حسن شریف پناهی- مجالس المقاتل فی المشهد رسائل و الشعائر نویسنده رضا کریم آبادی