بهرامی، آذردخت

آذردخت بهرامی

تولد:۱۳۴۵ – تهران

بعضی از کتاب‌ها:

‌ المپیاد شاعران مشروطه، انتشارات مدرسه

جمال‌زاده، انتشارات مدرسه

فرخی یزدی، انتشارات مدرسه