حسنی، خاتون

خاتون حسنی

شاعر

تولد: ۱۳۵۲- قزوین

بعضی از کتاب‌ها:

دو تا سیب شیرین، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

جیر و جیر و جیر و قور و قور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

پس شال گردنم کو؟، کتاب‌های شکوفه

یک کوچه یک پرستو، دانشآموز امروز

جوجه‌ها و گربه‌ها، کتاب‌های شکوفه

مادرم پروانه نیست، سوره مهر

بعضی از فعالیت‌ها:

همکاری با نشریات رشد، کوشش، سروش  و…