صبحی، مریم

مریم صبحی

تولد: ۱۳۴۱- مهدیشهر

بعضی از کتاب‌ها:

ردپای مهربانی، نشر راز نهان

مدادرنگی، نشر سمنان

بعضی از فعالیت‌ها:

سردبیر صفحه‌ی کودک و نوجوان روزنامه‌ی بیان سمنان