قبادی، فرشته

فرشته قبادی

تولد: ۱۳۴۱- تهران

بعضی از کتاب‌ها:

بازی‌های سنتی روزآمدشده، نشر مدرسه

بزرگ‌ترها اجازه دهید، نشر نگارینه

ماه‌پیشونی، نشر باداس