قیومی سمیرا

سمیرا قیومی

نویسنده

تولد: ۱۳۶۰- سمنان

بعضی از کتاب‌ها:

‌خنده‌های تربچه‌ای، انتشارات علمی و فرهنگی

صورتی مثل ابر، انتشارات شکوفه

لولو آلبالو، انتشارات علمی و فرهنگی

یک دو سه چیلیک، انتشارات علمی و فرهنگی

بعضی از مقاله‌ها:

حکایت آفتاب گردش (پژوهش)، انتشارات سخن، ۱۳۸۵

نگاهی دیگر به بیتی از مثنوی، مجله مطالعات عرفانی، ۱۳۸۵

مدخل بهرام صادقی، دانشنامه جهان اسلام

ظرفیت بازنویسی متون عرفانی به منظور رشد معنوی کودکان باتوجه به نظریه آگاهی ارتباطی، همایش ملی پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی و کنفرانس بین‌المللی معنویت و کودکان، دانشگاه کبک کانادا، ۲۰۱۸

معنویت در شعر کودک بر اساس نظریه آگاهی ارتباطی، همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت، ۱۳۹۶

و…