مصوبه‌ی هیئت‌مدیره/ عضو پیوسته یا عضو وابسته؟

0

عضویت در نهادهای مدنی که بر پایه‌ی مشارکت اعضایش شکل گرفته، ملزوماتی دارد که همواره باید آن‌ها را رعایت کرد. از عضویت گرفته تا شرکت در مجامع عمومی. هیئت‌مدیره‌ی انجمن نویسندگان در جلسه‌ی سی‌ام تیر ۹۴ مصوباتی داشت که وضعیت اعضایی را که در پرداخت حق عضویت تعلل می‌کنند، روشن کرده است. در این مصوبه گفته شده اعضایی که در دو سال منتهی به آخرین مجمع عمومی حق عضویت خود را نپرداخته باشند، عضو وابسته محسوب خواهند شد و به محض پرداخت حق عضویت خودبه‌خود عضو پیوسته شده و حق رأی پیدا خواهند کرد. این مصوبه همچنین درباره‌ی اعضایی که برای حضور و شرکت در مجمع‌های عمومی سالانه کوتاهی می‌کنند، تصریح کرده: اعضایی که سه جلسه در مجمع عمومی شرکت نکرده باشند نیز وضعیتشان از عضویت پیوسته به عضویت وابسته تبدیل خواهد شد.

بدیهی است ارائه‌ی هرگونه خدمات از سوی انجمن به اعضا، منوط به پرداخت حق عضویت سال‌های گذشته خواهد بود.

شماره‌‌حساب انجمن برای پرداخت حق عضویت به شرح زیر است:

شماره‌‌‌ى کارت: ۵۸۹۲۱۰۱۱۳۲۶۳۰۱۴۷

شماره حساب: ۲۳۴۳۰۰۹۲۵۲۲۰۹

حق‌عضویت سال‌های ۹۳ و ۹۴ پنجاه‌هزارتومان است

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید