حریری شیوا

شيوا حريرى

ويراستار- روزنامه‌نگار

تولد: خرداد ۱۳۵۰- بابل

تحصيلات: كارشناسى زبان و ادبيات فارسى

بعضى از فعاليت‌ها (از گذشته تا حال):

ويراستار، همكارى‌ با ناشرانى چون نشرچشمه، ديبايه، افق،‌ فنی ايران و كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان از سال ۱۳۷۵

مسئول بخش نوجوان دوچرخه (ضميمه‌ى نوجوان روزنامه‌ى‌ همشهرى) از سال ۱۳۸۰

جايزه‌ها:

جشنواره‌ى‌ ميراث فرهنگى، نفر سوم گزارش توصيفى، ۱۳۸۶

جشنواره‌ى‌ ميراث فرهنگى، نفر اول گزارش توصيفى، ۱۳۸۷

جايزه‌ی سپيدار، تقدير در بخش مطبوعاتی، ۱۳۹۴

كتاب‌ها:

قرمز قرمز قرمز، والرى گورباچف، نشر چشمه ۱۳۸۹

استوارت هورتن، تغییر کوچک، لیسا ایوانز، ویدا ۱۳۹۳

كاوش در طبيعت، آنجلا ويكلز، نشر ديبايه ۱۳۹۴