0

نظام ممیزی نظامی ضدحقوق است

نظام ممیزی نظامی ضد حقوق است نشست آسیب‌شناسی طرح «سامانه نظارت مردمی بر کتاب‌های منتشر شده» و تأثیر آن بر…